Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Cổng hơi 4 chân bơm hơi kín

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Cổng bơm hơi kín

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Cổng hơi tròn sự kiện

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Cổng hơi đôi sự kiện