Dù che sự kiện – Dù sự kiện tròn đường kính 6, 10, 15, 18m…