Nhà vòm bơm hơi của vịnh phao nổi – HITEX VIỆT NAM