Vịnh phao nổi MS-02 kích thước 35 x 15m

310.000.000