Tháp trượt bơm hơi của vịnh phao nổi – Hitex Inflatable